bảo quản que đo đường huyết thế nào

các bảo quản que đo đường huyết tốt nhất